Vedtægter

Vedtægter

(se også Husorden længere nede på siden)

De samlede vedtægter kan findes her: Vedtægter

Som reglerne er i vedtægterne, er det ejerne selv, der bestemmer, hvad de skal indeholde. Hvis du har et forslag for en ændring i vedtægterne, kan du indbringe det til afstemning inden næste Generalforsamling.

Uddrag af de oftest relevante vedtægter:

  • Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter i forhold til sit fordelingstal for foreningens forpligtelser, jf. §4
  • Husdyr er ikke tilladt, jf. §5
  • Såfremt en ejer af ejerlejligheden måtte ønske at udleje/udlåne sin ejerlejlighed skal dette ske ved en af boligministeriet godkendt standardkontrakt. Lejekontrakten skal være påført administrator godkendelsespåtening, jf. §6
  • Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer, reparationer o.lign. af ejendommens ydre uden bestyrelsens samtykke, jf. §8
  • Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejers lejlighed påhviler ejeren, der er pligtig stedse at holde sin lejlighed vel vedligeholdt. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, jf. §9

Bemærk følgende ændringer til vedtægterne (se detaljer i referater fra Generalforsamling):

§7 ændring vedtaget 23. marts. 2010

“For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Til dækningen af de i foreningen påløbne udgifter, herunder varme, skal hvert medlem bidrage med et årligt beløb, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Den til enhver tid værende fællesudgift reguleres dog uden forudgående varsel en gang årligt 1. januar med den procentvise stigning i det forudgående års nettoprisindeks. Første regulering finder sted per 1. januar 2011 på baggrund af stigningen fra nettoprisindekset for oktober 2009 til nettoprisindeks oktober 2010. Fald i nettoprisindeks medfører ingen nedsættelse af fællesudgiften. Generalforsamlingen kan til enhver tid regulere fællesudgifterne efter behov. Fællesudgiften betales i forhold til ejerlejlighedernes fordelingstal i 12 lige store rater, dog således at udgiften til varme betales efter forbrug og ifølge udarbejdet varmeregnskab.”

§8 stk 2 ændring vedtaget 9. maj 2011

“Ejerlejlighedejerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiden af vinduernes træværk, altanernes overflade eller lade opsætte skilte, reklamer, paraboler m.v. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.”

§14 stk 1 ændring vedtaget 9. maj 2011

“Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer. Valgbare er kun foreningens medlemmer, der er bosiddende i ejendommen.”

§7 stk 6 ændring vedtaget 24. april 2014

“Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligeholdelse, er det ifølge nærværende vedtægter bestemt, at ved ethvert fremtidigt salg af ejerlejligheder er køber forpligtiget til med bedst mulig prioritet at tinglyse og underpantsætte et ejerpantebrev til sikkerhed for foreningen for et beløb på kr 48.000,00 skriver firtiottetusinde 00/100. Nævnte sikkerhedsstillelse reguleres løbende i takt med udviklingen i nettoprisindekset således at, nettoprisindekset for november 2013 (131,4) danner basis for reguleringen.”

§7 stk 7 ændring vedtaget 24. april 2014

“Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt den pantegæld, der er tinglyst på ejerlejligheden ved den pågældende skødes tinglysning.

Såfremt der ved tinglysning af ejerpantebrev i forbindelse med tidligere overdragelse af en ejerlejlighed er indrømmet foreningen en pantskiftet sikkerhed, skal ovennævnte sikkerhedsstillelse nedsættes tilsvarende således, at foreningens pant med udgangspunkt i nettoprisindekset for november 2013 ikke samlet overstiger kr 48.000,00.”

Husorden

Den samlede husorden kan findes her: Husorden

De mest relevante regler i vores husorden:

  • Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldsposer eller containere, jf. §1
  • Beboeren skal drage omsorg for, at de hos ham boende eller i besøg værende personer ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere, jf. §3 se også Støjgener fra naboer
  • Automobiler må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre automobiler. Signalhorn må ikke benyttes i gården, jf. §5
  • Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl 20, jf. §7

Comments are closed.